article-banner-bg-img

29 lutego 2024

10 min

Pozew o odszkodowanie za szkodę na pojeździe – wzór i najważniejsze informacje

Pozew o odszkodowanie nie jest prostym dokumentem do napisania. Sądowa batalia o odszkodowanie z firmą ubezpieczeniową może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. W tym artykule podpowiadamy, co musi znaleźć się w treści pozwu, jak go napisać oraz na jakie koszty musi przygotować się składający wniosek do sądu. Podpowiadamy też jedną alternatywę, która pomoże szybko doprowadzić do wypłaty zadośćuczynienia.

Sprawa cywilna o odszkodowanie – podstawowe informacje

Myślisz pozwie w sprawie cywilnej po tym, jak twój samochód doznał uszkodzenia w wyniku wypadku, a wszystkie polubowne sposoby porozumienia z firmą ubezpieczeniową w sprawie wysokości zadośćuczynienia zakończyły się niepowodzeniem? Należy pamiętać, że skierowanie sprawy do sądu wcale nie musi być korzystnym rozwiązaniem.

Składając pozew o odszkodowanie, poszkodowany rozpoczyna długą walkę o wypłatę zadośćuczynienia. Stawką jest nawet kilka tysięcy złotych. Mowa nie tylko o samym odszkodowaniu, ale również zapłacie kosztów sądowych.

Z tego też względu warto rozważyć, czy dochodzenie odszkodowania w sądzie jest dobrym pomysłem. Rozpoczęcie sprawy cywilnej oznacza konieczność zatrudnienia pełnomocnika – prawnika bądź radcy prawnego, który poprowadzi sprawę. To kolejne koszty, więc warto skalkulować, czy całkowite wydatki nie przekroczą możliwego zadośćuczynienia.

Nie ma też żadnej pewności, że sprawa cywilna zakończy się po myśli poszkodowanego. W przypadku niekorzystnej decyzji powód może zapomnieć nie tylko o formie rekompensaty pieniężnej, ale również pokryje koszty prowadzenia sprawy cywilnej. Na złożenie wniosku poszkodowany ma 3 lata od uzyskania odpowiedzi od firmy ubezpieczeniowej.

Pozew o odszkodowanie – ile trwa sprawa z pozwu cywilnego?

Decydując się na rozpoczęcie sprawy cywilnej, musisz przygotować się na długi proces. Złożenie wniosku i skierowanie sprawy o odszkodowanie do sądu to dopiero początek. Firma ubezpieczeniowa będzie starała się wykorzystać każdą prawną możliwość, aby uniknąć większego odszkodowania.

Nie ma wielkich szans, aby rozstrzygnięcia orzeczono na pierwszej rozprawie. Proces nie ograniczy się do analizy dokumentów. W postępowaniu potrzebne będzie powołanie biegłych, prowadzenie przesłuchań obu stron, a także ewentualnych świadków.

Samo oczekiwanie na wniesienie sprawy cywilnej na wokandę może wynosić od 1 do 6 miesięcy. Sam proces w sprawie o zapłatę odszkodowania będzie wymagał stawiennictwa od 3 do 5 rozpraw, co łącznie da od 6 do nawet 18 miesięcy na zasądzenie wyroku od momentu rozpoczęcia sprawy przez pozwanego.

Założenie sprawy cywilnej – jakie są koszty?

Sprawa sądowa z powództwa cywilnego ma szansę na pokrycie roszczeń tylko w przypadku sukcesu, choć i ten może sprawić, że uzasadnienie sądu nie usatysfakcjonuje poszkodowanego. Zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sprawy, trzeba przygotować się na duże wydatki. W sprawach cywilnych składa się na to kilka czynników, przez co trudno oszacować dokładne kwoty, które czekają na opłacenie przez osobę poszkodowaną.

Opłata od pozwu cywilnego

Proces nie rozpocznie się bez uregulowania opłaty sądowej. Jeśli do pisma rozpoczynającego sprawę nie będzie dołączone potwierdzenie dokonania opłaty, wówczas sąd poprosi o uzupełnienie braku formalnego. Jeśli tak się nie stanie w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania, wówczas pozew o odszkodowanie nie zostanie rozpatrzony.

W tym przypadku opłata jest znana od początku, a jej wysokość regulowana przez Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i zależy od tego, jaka jest wartość kwoty sporu, o jaką toczyć się będzie sprawa. Pokrycie tych kosztów sądowych leży w obowiązku składającego pozew.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

Wartość przedmiotu sporuOpłata stała od pozwu cywilnego
do 500 złotych30 zł
ponad 500 złotych do 1500 złotych100 zł
ponad 1500 złotych do 4000 złotych200 zł
ponad 4000 złotych do 7500 złotych400 zł
ponad 7500 złotych do 10 000 złotych500 zł
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych750 zł
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych1000 zł
powyżej 20 000 złotych5% wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych
Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/koszty-sadowe-w-sprawach-cywilnych-17216873/art-13

Wynagrodzenie adwokata a wartość przedmiotu sporu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, znane są minimalne stawki dla adwokatów i radców prawnych, którzy świadczą usługi w sprawach cywilnych. Ich wysokość minimalną ściśle określa tabela zawarta w dokumencie i ściśle zależna jest od wartości przedmiotu sporu.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

Wartość przedmiotu sporuMinimalne wynagrodzenie adwokata
do 500 zł90 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł270 zł
powyżej 1500 do 5000 zł900 zł
powyżej 5000 do 1000 zł1800 zł
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł3600 zł
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł5400 zł
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł10 800 zł
powyżej 2 000 000 do 5 000 000 zł15 000 zł
Powyżej 5 000 000 zł25 000 zł
Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/oplaty-za-czynnosci-adwokackie-18236070

Jednym z kosztów, które być może uda się uniknąć podczas sprawy o odszkodowanie jest zaliczka na poczet opinii biegłego sądowego, jednakże dla składającego pozew o odszkodowanie często taka opinia jest bardzo przydatna. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego pomoże w ewaluacji następstw sytuacji, która zaprowadziła obie strony do sądu.

Kwotę zaliczki określa sąd i przy stwierdzeniu konieczności skorzystania z opinii biegłego trzeba spodziewać się wydatku rzędu około tysiąca złotych.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Następną opłatą, regulowaną przez Ustawę o opłacie skarbowej jest kwota, którą należy zapłacić za ustanowienie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym. Wynosi ona 17 złotych.

Pozew o odszkodowanie wzór – jak napisać wniosek w sprawie szkody na pojeździe?

Jeśli decydujesz się samodzielnie przygotować pozew o odszkodowanie, które zostanie przedstawiony w sądzie, musisz ważyć każde słowo i uważać, żeby nie pozostawić możliwości podważenia własnych słów, co ułatwi sprawę firmie ubezpieczeniowej. 

Sama treść pozwu jest ściśle powiązana z tym, co znajdziemy w art. 187. Kodeksu postępowania cywilnego.  Nie zapomnij o własnoręcznych podpisach – własnym lub pełnomocnika, który Cię reprezentuje.  

Kodeks postępowania cywilnego. Art. 187. [Treść pozwu]

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
2) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
3) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
4) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-187

pozew o odszkodowanie wzór

Niezbędne dane

Choć na początku pisania wydaje Ci się to oczywiste, w dokumencie musi wybrzmieć, że składasz pozew o odszkodowanie.

Muszą znaleźć się w tym Twoje (powoda) dokładne dane, zarówno jak drugiej strony sporu – pozywanego towarzystwa ubezpieczeniowego (firmy, a nie osoby, która wyrządziła szkodę w wypadku!).

Wartość roszczeń

Do sądu nie możesz zwrócić się ze sprawą o przyznanie odszkodowania, jeśli nie wiesz, jakiej kwoty się domagasz. Życzeniowe określenie "jak najwięcej" nie przejdzie. Niezbędna jest szczegółowa i poparta wiedzą wycena.

Prawdopodobnie samodzielnie wykonanie takiej ekspertyzy będzie niemożliwe, dlatego o pomoc zwróć się do rzeczoznawcy samochodowego. Jego płatna porada rozwieje wątpliwości i jeszcze na etapie pisania pozwu pokaże, czy warto rozpoczynać sądową batalię.

Warto wiedzieć, że nie warto zawyżać kwoty swojego roszczenia. Po pierwsze, wzrosną kwoty postępowania sądowego opisane powyżej. Po drugie, jeśli sąd orzecze już kwotę odszkodowania, istotne będzie, jaki procent wpisanych w pozew roszczeń stanowi zasądzone odszkodowanie. Przykładowo, jeśli otrzymamy 50% wnioskowanego odszkodowania, otrzymasz także 50% zwrotu kosztu pełnomocnictw i kosztów procesowych. Szacuj realnie.

Uzasadnienie pozwu i roszczeń

Z treści pozwu musi wynikać, co skłoniło poszkodowanego do skierowania sprawy do sądu i dlaczego oczekiwane jest roszczenie w takiej wysokości. Treść uzasadnienia będzie tematem rozpraw na sali sądowej, dlatego warto szczegółowo i drobiazgowo opisać swoje roszczenia. W tym celu warto zlecić sprawę prawnikowi lub radcy prawnemu, którzy znają realia sprawy cywilnej. Nie ma obowiązku, żeby napisać pozew samodzielnie.

Zwrot kosztów sądowych – ile można odzyskać?

Za zwrot kosztów procesów najczęściej odpowiada przegrany w postępowaniu sądowym. Kluczowe są jednak okoliczności i wyroku sądu, bo jego treść określi, do czego zobowiązane są strony postępowania.

Strony mogą zostać obciążone zapłatą kosztów sądowych proporcjonalnie do tego, ile poszkodowany uzyska odszkodowania w stosunku do roszczenia, które przedstawił w pozwie. Ostateczne warunki są zawarte w uzasadnieniu wyroku końcowego, bądź wyliczone przez referendarza sądowego, który po uprawomocnieniu się wyroku wydaje postanowienie, mówiący o kosztach obciążających obie strony.

Niestety, na wczesnym etapie sprawy usunięcie skutków szkody spada na poszkodowanego, jeśli nie chce czekać na zakończenie postępowania i wypłatę ewentualnego odszkodowania. Poszkodowany musi liczyć się z tym, że koszty jej naprawienia nie muszą zostać zasądzone.

Pozew o odszkodowanie – jaka jest alternatywa?

Jak domagać się wyższego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej? Istnieje prostsza dla poszkodowanego opcja i nie wkracza na ścieżkę powództwa cywilnego.

Takim sposobem jest zgłoszenie się po dopłatę do odszkodowania, które zostało zaniżone przez ubezpieczyciela. Niestety, to powszechnie stosowana praktyka przez firmy, które w ten sposób chcą ograniczyć swoje straty. Dopłatę do odszkodowania można uzyskać przy metodzie kosztorysowej rozliczenia szkody. Jeśli w przesłanym rozliczeniu znajdziemy zaniżenia – jest duża szansa na kolejne pieniądze.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań

Nawet 99% wypłat od firm ubezpieczeniowych po szkodach komunikacyjnych jest zaniżona. Wypłacane kwoty często nie wystarczą nawet do jej naprawienia. Jeśli kierowca wykaże, że w kosztorysie przekazanym przez firmę są zaniżenia, wówczas ten musi dołożyć do wypłaconego wcześniej zadośćuczynienia. Zapłatę odszkodowania można wyegzekwować bez wielomiesięcznej batalii sądowej. Zgłoś swoją sprawę do ToTwojaKasa.pl, a my sprawdzimy uzasadnienie i kosztorys przesłany do firmy, a następnie zaproponujemy kwotę, jaką możemy dopłacić.

Prześlij do ToTwojaKasa.pl dokument otrzymany od firmy ubezpieczeniowej, a resztą zajmiemy się za Ciebie. Sprawdzimy zaniżenia i zaproponujemy, jaką kwotę możemy dopłacić. Wtedy podpiszesz umowę z nami, otrzymasz umówioną kwotę przelewem w ciągu kilku dni, a na nas spadną formalności związane z kontaktem z ubezpieczycielem.

Nasza usługa jest bezpłatna, dlatego niczym nie ryzykujesz. Możesz tylko zyskać.

Podsumowanie

 • Pozew o odszkodowanie możesz przygotować sam lub z pomocą prawnika czy radcy prawnego, którzy skierują pismo do pierwszej instancji, którą prawdopodobnie będzie sąd rejonowy.
 • W pozwie zawrzyj konkretną kwotę, o jaką toczyć się będzie postępowanie.
 • Decydując się na skierowanie sprawy do sądu, przygotuj się na koszty prowadzenia sprawy oraz wiele miesięcy jej trwania, co będzie generować koszty.
 • Jeśli masz taką możliwość, rozważ skorzystanie z dopłaty do odszkodowania. To prostszy i szybszy sposób na uzyskanie dodatkowych pieniędzy. 

Źródła

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koszty-procesu-kto-zwraca-koszty-iw-jakiej-wysokosci https://helpfind.pl/blog/pozew-o-odszkodowanie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf

Oceń nasz artykuł

Daj znać, jak oceniasz nasz artykuł

  Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

  Czytaj więcej

  Te artykuły również mogą Cię zainteresować

  Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

  Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

  9 min

  10 lipca 2024 roku

  Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

  Funkcjonuje błędne przekonanie, że ugoda jest konieczna do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy.

  Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

  10 min

  5 lipca 2024 roku

  Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

  Uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie od PZU? Zobacz, jak napisać odwołanie i zyskać dopłatę.

  Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

  11 min

  2 lipca 2024 roku

  Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

  Sprawdź, jak przebiega proces wypłaty odszkodowania z polisy OC w PZU. Przeczytaj, jak uzyskać dopłatę.

  Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

  9 min

  13 czerwca 2024 roku

  Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

  Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

  Sprawdź więcej artykułów

  KONTAKT

  Zamów połączenie
  z konsultantem

  Minimum formalności

  Darmowa analiza kosztorysu

  Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h