subsite-banner-bg-img

Regulamin serwisu
ToTwojaKasa.pl

§ 1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oraz ich znaczenia:

Usługodawca – Helpfind Sp. z o.o. posługujący się marką Totwojakasa.pl, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Administrator – podmiot, który zarządza Serwisem. Jest jednocześnie właściciel domeny totwojakasa.pl.

Serwis – internetowy portal, który jest dostępny pod totwojakasa.pl.

Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, która korzysta z zasobów Serwisu lub usług za pośrednictwem Serwisu bądź Call Center.

Call Center – serwis telefoniczny, którego prowadzeniem zajmuje się Usługodawca.

Konsultant Call Center – osoba zatrudniona u Usługodawcy odpowiedzialna za obsługę Call Center.

Usługa – umożliwienie uzyskania darmowej usługi porównania ofert zaprezentowanych w Serwisie.

Polityka prywatności – część Regulaminu określająca zasady dot. gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych.

§ 2. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Przedmiotem regulaminu są zasady dot. funkcjonowania portalu internetowego totwojakasa.pl.

W regulaminie zawarto prawa oraz obowiązki, które leżą po stronie Usługodawcy oraz Użytkowników. Regulamin określa również zakres i rodzaj usług oraz zasady ich świadczenia za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center.

Każdy Użytkownik zanim przystąpi do korzystania z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami niniejszego regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje treść regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania opisanych w nim zasad. W wyniku tego pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Usługi. Zasady i zakres przetwarzania danych jest określony w integralnej części Regulaminu, czyli Polityce Prywatności. W sprawach, o których nie ma mowy w niniejszym Regulaminie swoje zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne stosowane do okoliczności akty prawne.

§ 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Regulamin wraz z Polityką Prywatności jest częścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności, co łączy się z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Umowa jest zawierana na okres identyczny, jak okres korzystania z zasobów Serwisu przez Użytkownika. Umowa jest automatycznie rozwiązywana w chwili zakończenia rozmowy z Konsultantem Call Center lub opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik będący stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

§ 4. Komunikacja Usługodawcy z Użytkownikiem

Komunikowanie między Użytkownikiem a Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem ulokowanych w Serwisie komunikatów, telefonicznie – w przypadku korzystania z Usługi poprzez Call Center, mailowo – w przypadku podania przez Użytkownika adresu e-mail. Użytkownik może się kontaktować także za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poprzez formularze kontaktowe lub telefonicznie. W Serwisie są również miejsca, w których Użytkownik ma możliwość pozostawienia wiadomości czy prośby o kontakt. Usługodawca nawiązuje kontakt z Użytkownikiem adekwatnie do okoliczności.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu są dostępne całodobowo i 7 dni w tygodniu, a w przypadku Call Center w godzinach i dniach pracy wyznaczonych przez Usługodawcę. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.

Funkcjonowanie zarówno Serwisu, jak i Call Center może być zakłócone przez przerwy będące wynikiem np. koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie prawidłowo działał w przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał sprzętu oraz oprogramowania spełniającego wymogi techniczne opisane w Regulaminie.

Świadczenie usługi może zostać przerwane z uwagi na niewystarczającą jakość połączenia, przerw w dostawie prądu, czy uszkodzenia sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu komputerowego czy systemów zasilania. Jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik nieprawidłowo korzysta z Serwisu może dokonać blokady dostępu do niego.

Użytkownik nie może dostarczać treści o bezprawnym charakterze oraz obraźliwych. Zabrania się działań, których skutkiem jest naruszenie prywatności osób trzecich, działania na szkodę innych oraz utrudniania funkcjonowania Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz moralnych. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zasad Polityki Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

W Serwisie ulokowane są dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz dobra niematerialnie o statusie przedmiotu ochrony praw własności intelektualnej. Wybór treści oraz układ Serwisu także są przedmiotem ochrony autorsko-prawnej. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów związanych z prawem autorskim, prawem ochrony znaków towarowych, wzorów użytkowych, praw z patentów oraz praw rejestracji wzorów przemysłowych.

Prawem autorskim są chronione także zasoby Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać treści dostępne w Serwisie bez zgody Administratora tylko i wyłącznie w celu użytku osobistego.

§ 7. Warunki techniczne świadczenia usług

Aby korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w sposób prawidłowy wymaga się korzystania z następującego sprzętu i oprogramowania: włączona obsługa plików cookies, włączona obsługa JavaScript, przeglądarka Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 37.0 lub nowsza, Chrome wersja 42.0 lub nowsza, system telefoniczny z możliwością tonowego wybierania numerów – dot. korzystania z usługi za pomocą Call Center.

Dane przesyłane za pośrednictwem elektronicznych formularzy są chronione poprzez zastosowanie protokołu Secure Socket Layer (SSL). Do systemu teleinformatycznego Użytkownika wprowadza się pliki cookies.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

Jeśli Użytkownik poda dane, które są niezgodne ze stanem faktycznym, są nieprawidłowe czy niepełne to Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności. Ponadto Usługodawca nie odpowiada za: nieprawidłowo wypełniony przez Użytkownika formularz kontaktowy, za podanie przez Użytkownika danych osób trzecich bez ich zgody.

Użytkownik nie może dostarczać treści obraźliwych, bezprawnych, nieprawdziwych oraz takich, których celem jest wprowadzenie w błąd innych osób. Zabrania się treści, które mogą skutkować zakłóceniem bądź uszkodzeniem systemów komputerowych. Prawem Usługodawcy jest zablokowanie takich danych. Za powstałą w ten sposób szkodę Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku otrzymania informacji, że dane są bezprawne Usługodawca zawiadamia Użytkownika o planowanym ograniczeniu dostępu do danych. Jeśli w wyniku dostarczenia takich treści oraz danych przez Użytkownika Usługodawca poniesie szkodę, to ma prawo dochodzić roszczeń na ogólnych zasadach.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związanie z korzystaniem z Serwisu oraz Call Center można składać telefonicznie za pośrednictwem infolinii 583 502 101 albo e-mailowo na adres pomoc@totwojakasa.pl.

W reklamacji powinno się zawrzeć dane osobowe osoby składającej reklamację oraz zaprezentować powód reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 30 dni, a w przypadku opóźnienia w odpowiedzi Usługodawca jest zobowiązany do zawiadomienia o przyczynach niedotrzymania terminu oraz prawdopodobnym terminie odpowiedzi. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest dostarczana na adres, który wskaże osoba składająca reklamację.

§ 10. Postanowienia końcowe

Prawo polskie jest właściwym prawem dla Regulaminu, a sąd właściwości ogólnej sądem do rozpatrywania ewentualnych sporów. Komunikowanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem odbywa się w polskim języku.

§ 11. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dn. 02.04.2020 roku. W regulaminie mogą zachodzić zmiany, o których Usługodawca informuje z czternastodniowym wyprzedzeniem. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika nabytych w ramach poprzedniej wersji regulaminu.

Czytaj więcej

Redakcja serwisu poleca

Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

8 min

9 maja 2024 roku

Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

Kierowco, nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC! Kary są kilka razy wyższe niż polisa

Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

9 min

18 kwietnia 2024 roku

Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

Wyceny szkody na pojeździe zawierają zaniżenia. Sprawdź, jak powstają i czy należy Ci się dopłata.

Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

9 min

18 kwietnia 2024 roku

Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

Proces uzyskania odszkodowania od Ergo Hestia nie jest trudny. Po tym artykule wątpliwości znikną.

Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

11 min

18 kwietnia 2024 roku

Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

Każdy ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Ergo Hestia. Zobacz wzór dokumentu i sprawdź, jakie masz prawa.

KONTAKT

Zamów połączenie
z konsultantem

Minimum formalności

Darmowa analiza kosztorysu

Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h