to twoja kasa header 1

Regulamin

§ 1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oraz ich znaczenia: 

Usługodawca – Totwojakasa.pl, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Administrator – podmiot, który zarządza Serwisem. Jest jednocześnie właściciel domeny totwojakasa.pl. 

Serwis – internetowy portal, który jest dostępny pod totwojakasa.pl. 

Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, która korzysta z zasobów Serwisu lub usług za pośrednictwem Serwisu bądź Call Center. 

Call Center – serwis telefoniczny, którego prowadzeniem zajmuje się Usługodawca. 

Konsultant Call Center – osoba zatrudniona u Usługodawcy odpowiedzialna za obsługę Call Center. 

Usługa – umożliwienie uzyskania darmowej usługi porównania ofert zaprezentowanych w Serwisie. 

Polityka prywatności – część Regulaminu określająca zasady dot. gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. 

§ II. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Przedmiotem regulaminu są zasady dot. funkcjonowania portalu internetowego totwojakasa.pl.

W regulaminie zawarto prawa oraz obowiązki, które leżą po stronie Usługodawcy oraz Użytkowników. Regulamin określa również zakres i rodzaj usług oraz zasady ich świadczenia za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center.

Każdy Użytkownik zanim przystąpi do korzystania z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami niniejszego regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje treść regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania opisanych w nim zasad. W wyniku tego pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Usługi. Zasady i zakres przetwarzania danych jest określony w integralnej części Regulaminu, czyli Polityce Prywatności. W sprawach, o których nie ma mowy w niniejszym Regulaminie swoje zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne stosowane do okoliczności akty prawne.

§ III. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Regulamin wraz z Polityką Prywatności jest częścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności, co łączy się z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj konieczności sporządzania odrębnej umowy. 

Umowa jest zawierana na okres identyczny, jak okres korzystania z zasobów Serwisu przez Użytkownika. Umowa jest automatycznie rozwiązywana w chwili zakończenia rozmowy z Konsultantem Call Center lub opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik będący stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

§ IV. Komunikacja Usługodawcy z Użytkownikiem

Komunikowanie między Użytkownikiem a Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem ulokowanych w Serwisie komunikatów, telefonicznie – w przypadku korzystania z Usługi poprzez Call Center, mailowo – w przypadku podania przez Użytkownika adresu e-mail. Użytkownik może się kontaktować także za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poprzez formularze kontaktowe lub telefonicznie. W Serwisie są również miejsca, w których Użytkownik ma możliwość pozostawienia wiadomości czy prośby o kontakt. Usługodawca nawiązuje kontakt z Użytkownikiem adekwatnie do okoliczności.

§ V. Ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu są dostępne całodobowo i 7 dni w tygodniu, a w przypadku Call Center w godzinach i dniach pracy wyznaczonych przez Usługodawcę. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.

Funkcjonowanie zarówno Serwisu, jak i Call Center może być zakłócone przez przerwy będące wynikiem np. koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie prawidłowo działał w przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał sprzętu oraz oprogramowania spełniającego wymogi techniczne opisane w Regulaminie.

Świadczenie usługi może zostać przerwane z uwagi na niewystarczającą jakość połączenia, przerw w dostawie prądu, czy uszkodzenia sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu komputerowego czy systemów zasilania. Jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik nieprawidłowo korzysta z Serwisu może dokonać blokady dostępu do niego.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za zawieszenie dostępu do Serwisu przez okres, który jest konieczny do zlikwidowania zagrożeń i nieprawidłowości. Zabrania się działań powodujących utrudnienia w funkcjonowaniu Serwisu bądź jego destabilizacji. Totwojakasa.pl w przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich czynności, zastrzega sobie prawo do podjęcia właściwych działań. Każda próba destabilizacji Serwisu nosi według przepisów prawa znamiona czynu zabronionego.

Użytkownik nie może dostarczać treści o bezprawnym charakterze oraz obraźliwych. Zabrania się działań, których skutkiem jest naruszenie prywatności osób trzecich, działania na szkodę innych oraz utrudniania funkcjonowania Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz moralnych. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zasad Polityki Prywatności.

§ VI. Prawa własności intelektualnej

W Serwisie ulokowane są dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz dobra niematerialnie o statusie przedmiotu ochrony praw własności intelektualnej. Wybór treści oraz układ Serwisu także są przedmiotem ochrony autorsko-prawnej. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów związanych z prawem autorskim, prawem ochrony znaków towarowych, wzorów użytkowych, praw z patentów oraz praw rejestracji wzorów przemysłowych.

Prawem autorskim są chronione także zasoby Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać treści dostępne w Serwisie bez zgody Administratora tylko i wyłącznie w celu użytku osobistego.

§ VII. Warunki techniczne świadczenia usług

Aby korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w sposób prawidłowy wymaga się korzystania z następującego sprzętu i oprogramowania: włączona obsługa plików cookies, włączona obsługa JavaScript, przeglądarka Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 37.0 lub nowsza, Chrome wersja 42.0 lub nowsza, system telefoniczny z możliwością tonowego wybierania numerów – dot. korzystania z usługi za pomocą Call Center.

Dane przesyłane za pośrednictwem elektronicznych formularzy są chronione poprzez zastosowanie protokołu Secure Socket Layer (SSL). Do systemu teleinformatycznego Użytkownika wprowadza się pliki cookies.

§ VIII. Zasady odpowiedzialności

Jeśli Użytkownik poda dane, które są niezgodne ze stanem faktycznym, są nieprawidłowe czy niepełne to Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności. Ponadto Usługodawca nie odpowiada za: nieprawidłowo wypełniony przez Użytkownika formularz kontaktowy, za podanie przez Użytkownika danych osób trzecich bez ich zgody.

Użytkownik nie może dostarczać treści obraźliwych, bezprawnych, nieprawdziwych oraz takich, których celem jest wprowadzenie w błąd innych osób. Zabrania się treści, które mogą skutkować zakłóceniem bądź uszkodzeniem systemów komputerowych. Prawem Usługodawcy jest zablokowanie takich danych. Za powstałą w ten sposób szkodę Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku otrzymania informacji, że dane są bezprawne Usługodawca zawiadamia Użytkownika o planowanym ograniczeniu dostępu do danych. Jeśli w wyniku dostarczenia takich treści oraz danych przez Użytkownika Usługodawca poniesie szkodę, to ma prawo dochodzić roszczeń na ogólnych zasadach.

§ IX. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związanie z korzystaniem z Serwisu oraz Call Center można składać telefonicznie za pośrednictwem infolinii 583 502 101 albo e-mailowo na adres pomoc@totwojakasa.pl.

W reklamacji powinno się zawrzeć dane osobowe osoby składającej reklamację oraz zaprezentować powód reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 30 dni, a w przypadku opóźnienia w odpowiedzi Usługodawca jest zobowiązany do zawiadomienia o przyczynach niedotrzymania terminu oraz prawdopodobnym terminie odpowiedzi. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest dostarczana na adres, który wskaże osoba składająca reklamację.

§ X. Postanowienia końcowe

Prawo polskie jest właściwym prawem dla Regulaminu, a sąd właściwości ogólnej sądem do rozpatrywania ewentualnych sporów. Komunikowanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem odbywa się w polskim języku.

§ XI. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dn. 02.04.2020 roku. W regulaminie mogą zachodzić zmiany, o których Usługodawca informuje z czternastodniowym wyprzedzeniem. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika nabytych w ramach poprzedniej wersji regulaminu.